Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

referent ds.  świadczeń wychowawczych ,  świadczeń dobry start w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułoszowej.

                                               Sułoszowa, dnia 02.08.2019r.

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sułoszowej ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze referent ds.  świadczeń wychowawczych oraz świadczeń  dobry start.

1.        Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej ul. Krakowska  139, 32-045 Sułoszowa

2.        Określenie stanowiska pracy:

 

Referent  do spraw  świadczeń wychowawczych oraz świadczeń  dobry start.

 

3.        Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria:

 

Wymagania  niezbędne:

 

1)       obywatelstwo polskie ,

2)       wykształcenie wyższe ; preferowane kierunki ( finanse, rachunkowość,    

         administracja ),

4)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane    

          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)       nieposzlakowana opinia,

6)      biegła obsługa komputera oraz znajomość pakietu Office.  

 

Wymagania dodatkowe:


1)  preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą                               świadczeń wychowawczych oraz świadczeń dobry start,
2)  preferowana znajomość programu do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA oraz świadczeń dobry start MINERWA ,
3) znajomość przepisów prawa; ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,  rozporządzenie dotyczące świadczeń dobry start, kodeks postępowania administracyjnego.
4) wysoka kultura osobista,

5) umiejętność organizacji czasu pracy

6) komunikatywność.

 

4.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

 

1)   przyjmowanie  wniosków od osób ubiegających się o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia  „Dobry start” wraz z wymaganymi dokumentami oraz udzielanie pełnych informacji o przysługujących świadczeniach oraz warunkach jakie należy spełnić,

2)   prowadzenie postępowania administracyjnego  związanego z wystąpieniem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

3)   sprawdzanie przedłożonych dokumentów pod względem ich kompletności, prawidłowości wypełniania,

4)   przygotowywanie pism, informacji, postanowień i decyzji administracyjnych,

5)    prowadzenie postępowań w zakresie zmiany bądź uchylenia decyzji ostatecznych, zawieszenia postępowania, umorzenia oraz wznowienia postępowania,

6)   prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,

7)   obsługa komputerowego systemu ewidencji osób korzystających ze świadczeń,

8)    prowadzenie postępowań dot. zażaleń od postanowień oraz odwołań od decyzji,,

9)     przygotowywanie zaświadczeń dla potrzeb świadczeniobiorców,

10)   sporządzanie danych wykorzystywanych do opracowania projektu budżetu,

11)   sporządzanie wniosków na zapotrzebowanie finansowe,

12)   sporządzanie list wypłat świadczeń przekazywanie ich do działu finansowo-      

        administracyjnego,

13)   sporządzanie sprawozdawczości,

14)   współpraca i wymiana informacji z innymi instytucjami, jednostkami organizacyjnymi w zakresie uzyskania informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i prawidłowej realizacji zadań,

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 8 godzin na dobę

  (40 godzin tygodniowo) od 1 września 2019r.

2) umowa o pracę

3) praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej

4) praca przy komputerze,

             6.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:                   

W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sułoszowej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej  6%.                         

7.  Wymagane dokumenty i oświadczenia                                                                  

1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i stażu pracy.                
2) list motywacyjny,                                                                                                                  

3) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy,      
4) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do     

     celów rekrutacji,                               

5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,                    
6) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne                        

    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo  

    skarbowe,                                                      

7) podpisana informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych, 
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy  zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. ,poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r, o pracownikach samorządowych t.j. (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późń. zm.)                                                                      

8.   Miejsce i termin złożenia dokumentów:                                                                 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych  kopertach z podanym adresem zwrotnym osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułoszowej  pok.07 lub drogą pocztową na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suiłoszowej, ul. Krakowska 139 z dopiskiem:” referent do spraw świadczeń wychowawczych  oraz świadczeń  dobry  start”  w terminie do 16.08.2019 r. do godz. 10,00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

9.  Inne informacje:                                                                                                    

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.                                                                                                

Osoby, które spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowane telefonicznie bądź pisemnie o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy pod numerem     (12 )3896028 wew. 07    

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sułoszowej , na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej www.suloszowa.naszops.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej

                                                                                  Kierownik

         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   

                                                                                                Krystyna  Gorajczyk


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej

Sułoszowa ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa

fax (12) 389 60 28 wew. 29
tel. (12) 389 60 28 wew. 07, 08, 09

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 9:15 - 17:15
wtorki-piątki: 7:30 - 15:30

adres emailowy: gops_suloszowa@poczta.onet.pl

Licznik odwiedzin: 51624