Projekt „Szansa na rozwój w gminie Sułoszowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0054/18

INFORMACJA O PROJEKCIE

NAZWA PROJEKTU: „Szansa na rozwój w gminie Sułoszowa”

OKRES RELIACJI: 01.07.2018 – 30.06.2021

REALIZATOR PROJEKTU: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowie.

 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie w okresie 36 miesięcy tj. od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku.

Cel główny projektu: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy.

 

Wybór Grupy Docelowej określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników beneficjenta w roku 2017 poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów GOPS oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie gminy.

Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,

Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych usług z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu,

Realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz klientów GOPS,

Realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 975 081,23 zł.

 

WARTOŚĆ DOFINSNSOWANIA: 828 771,23 zł.

 

WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 146 310,00 zł.

 

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w każdym roku realizacji projektu przy założeniu iż w pierwszych 3 miesiącach każdego roku zgromadzona zostanie lista potencjalnych uczestników projektu, spośród których zostaną wybrane 22 osoby zgodnie z kryteriami i punktacją określoną poniżej. W roku 2018 planujemy rekrutację co najmniej 22, w roku 2019 I kwartał - co najmniej kolejne 22 osoby, w I kwartale 2020 roku – przewidujemy rekrutację do uzupełnienia zakładanego stanu wszystkich uczestników – 66 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel.: 12/ 3896028 wew. 08

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej

Sułoszowa ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa

fax (12) 389 60 28 wew. 29
tel. (12) 389 60 28 wew. 07, 08, 09

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 9:15 - 17:15
wtorki-piątki: 7:30 - 15:30

adres emailowy: gops_suloszowa@poczta.onet.pl

Licznik odwiedzin: 51589