Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sułoszowa

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Wnioski o Świadczenia Dobry Start 300+ w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022, od 1 lipca 2021r. należy składać do ZUS.

 

 

Nadmienia się, iż prawo do świadczeń wychowawczych 500+ ustalone jest do 31 maja 2021r.

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy będziemy przyjmować od 1 kwietnia 2021r. (drogą papierową), natomiast już od 1 lutego 2021r. będzie można składać wnioski drogą elektroniczną na okres świadczeniowy 2021/2022.

 

Informacja o terminie składania wniosków na okres 2020/2021 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie Dobry Start 300+

Szanowni Świadczeniobiorcy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ,,Dobry Start" 300+ na kolejny okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną (papierową) i od 1 lipca 2020 r. online

 

 Informacja o terminie składania wniosków na okres 2019/2020 Świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia ,,Dobry Start" 300+

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenie ,,Dobry Start" 300+ na kolejny okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową) i od 1 lipca 2019 r. online. 

 

KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

W ramach zadania koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie uruchomił specjalną infolinię dla wnioskodawców

nr. tel. 12 430 29 73.

Po podaniu numeru pesel można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku.
W razie potrzeby osobistego kontaktu  MUW Kraków przyjmuje wnioskodawców w
poniedziałki w godz. 14:00- 17:00, oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00-11:00

 

Na podstawie art. 5 ust. 4c ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 7 ust. 3a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba uczaca się lub dziecko pozostajace pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Przypomnienie o konieczności zgłaszania zmian mających  wpływ na prawo do otrzymywania świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów "W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do  świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba otrzymująca powyższe świadczenia jest obowiazana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach przypomnienia informuje, iż zgodnie z powyższymi przepisami ustaw, wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy bezzwłocznie zgłosić!

Takimi zmianami są między innymi:

- podjęcie zatrudnienia

- zakończenie urlopu wychowawczego

- uzyskanie wszelkich świadczeń z Urzędu Pracy

- uzyskanie wszelkich świadczeń z ZUS, KRUS

- rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

- wyjazd za granicę w celach zarobkowych

Świadczenia 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego które osoba pobrała nienależnie jest obowiązana zwrócić z należnymi odsetkami za opóźnienie.

 

 

500 plus (Świadczenia wychowawcze)

 

1. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • obywatelom polskim i cudzoziemcom,

 • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na wniosek złożony w Ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze,

 • do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,

 • bez względu na dochody po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko,

 • na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

2. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie

 • w przypadku: a) urodzenia dziecka, b) ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub c) gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, – kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc.

3. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

4. Świadczenie wychowawcze przysługuje na okres:

 • okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego – od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

 • prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio a) urodzenia się dziecka, b) objęcia dziecka opieką lub c) przysposobienia dziecka.

 • W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty.

5. Do wniosku dołącza się odpowiednio:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny; 2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego: a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość, nie dołącza się do wniosku, w przypadku gdy osoba, nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

6. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

7. W przypadku gdy osoba, pobierająca świadczenie wychowawcze, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

8. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.

9. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • osobach pozostających na utrzymaniu – oznacza to członków rodziny utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób;

 • pierwszym dziecku – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę;

 • rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny