Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sułoszowa

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych: http://www.suloszowa.naszops.pl/ oraz https:// www.suloszowa.naszops.pl/bip  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 Data publikacji strony i aktualizacji:

 • Data publikacji: 2014-03-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2014-03-12

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej: http://www.suloszowa.naszops.pl/ nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • w związku z powyższym zlecono firmie zewnętrznej dostosowanie strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej do wymogów wynikających z ustawy z dnia 14 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej  stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Ułatwienia na stronie:

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

 


Skrótyklawiaturowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia:  2021-03-09 .
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny w konsultacji z informatykiem.

Informacje dodatkowe:

 • strony są aktualizowane na bieżąco

Dostępność architektoniczna obiektów Ośrodka

 • Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej mieści się w budynku Urzędu Gminy Sułoszowa na parterze.  Dla potrzeb osób niepełnosprawnych istnieje podjazd dla wózków, co pozwala na łatwy dostęp osób niepełnosprawnych do siedziby Ośrodka.
 • Zamieszczona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny- tablica informacyjna.
 • Zapewnienie ewakuacji- oznaczenie dróg ewakuacyjnych, szkolenia instrukcja dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
 • Do siedziby Ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do tłumaczenia z języka migowego nie został przeszkolony żaden pracownik Ośrodka.
   

 Procedura wnioskowa i skargowa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

 

 

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Drozdzowska, e-mail: barbara.gops@suloszowa.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 12 3896 028 wew. 8

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny